הטידורפא שפונה רפכ
   
?עיגהל ךיא
 
.הסיטב ןבומכ איה הטידורפא שפונה רפכל עיגהל החונה ךרדה
.(PERPIGNAN) ןאנגיפרפ וא הילפטנומ ,זולוט ,יסרמל תוסיט שי
העיסנה קחרמו PERPIGNAN אוה רתויב בורקה הפועתה הדש
.מ"ק 22 אוה יטסירוטנה רפכל דע
.מ"ק 291 אוה רפכל יסרממ העיסנה קחרמ
.מ"ק134 רפכל MONTPELLIER מ העיסנה קחרמ
.A9-E15 אוה רפכל ליבומה ישארה שיבכה
.הפמה תא תוארל ידכ ןאכ וקילקה אנא
     
 
,תננערמ תפסות אוה -1990ב חתפנש ,"הטידורפא " יטסירוטנה רפכה
.Roussillon רוזיאב תפרצ םורדב םיאצמנ , קיתווה הטידורפא רפכל
ךותב בכר ילכ תעונת אלל : תועגרתה לש רבדמ הוונ אוה רפכה
ףוח , הסומע אלו הבחר לוח תעוצר , שיערמ וקסיד אלל , םירפכה
.תיתחפשמ הריוואו הפי
תינופצ מ"ק 35 ,Port Leucate לש יטסירוטנה קלחב םיאצמנ רתאה
,מ"ק 6.5 -כ ךרואב ,הרצ עקרק תעוצר לע תאצמנה ,Perpignan- ל
םנוד 32,000- כ לש חטשב חולמ םגא לשו דחא דצב םיילוח םיפוח לש
. םירייברוקה םירהה תולגרמל , ינשה ודיצב
   
: הטידורפא רפכב םיתורשה
 
לכואל תונח , הדעסמ , ימצע תורשב תונח םע יאמצע רפכ והז
. הסבכמו ףוח יכרוצו תורכזמל תונח ,התיבה תחקל ןכומ
לע םג םילעופה , םיימואל ןיב םיירוביצ םינופלט יאת םנשי
עצמא דעו ינוי תליחתמ תוחותפ תויונחה .יארשא יסיטרכ
.רבמטפס
     
 
רפכב הנשה לכ םיאצמנ תודעסמו תופסונ תויונח ,ראוד ףינס
.םשמ מ"ק 5.6 -כ אצמנה ,Leucate קיתווה
, םיקותמ םימ לש היחש תכירב םיללוכ טרופס ינקתמ
.חור תשילגו הנירמ , סינט ישרגמ השולש
.תומוקמ רפסמב ירשפא דומיל
,טיישו םיסוס לע הביכרל תורשפא םג שי Port Leucate בורקה בושיב
.דבלב שובלב תאז ךא
     
 
     
 
:יטסירוטנה רפכה תבותכ
Aphrodite Village
F 11370 PORT-LEUCATE
Tel.: +33(0) 4 68 40 74 94
Fax: +33(0) 4 68 40 78 77
         
   
         
   
         
רשע ארויג :בוציעו הכירע
(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2004 Giora Eser All rights reserved