תפרצב םיטסירוטנ םירתא
OASIS
שפונה רתא
     
 
רתויב םיפיהמ םיטסירוטנה םירפכה דחא לע ךרע לעב עדימ הברה
.ידנא ןאכ ונל רפסמ ,ינוכית םיה םיה יבחר לכבו תפרצב
העיסנ העשכ לש קחרמ תפרצ םורדב ןוכיתה םיה יפוחל הנבנ רתאה
.ידרפסה לובגהמ

     
 
הז שפונ רתאב .(רבדמ הונ) סיזאוא שפונה רתאל רבמטפסב יתעסנ
.םכתא דירטיש רחא רבד לכ וא םישיבכ ןיאו ףוחה לומ אצמנ
תיטרפה תספרמהמ ףוחה לע תופצל םילוכי םתא .הפהפי סיזאואב ןגה
םילוכי םתא .הטידורפא שפונה רתא אצמנ סיזאואל דומצב .םכלש
הטידורפאל סנכהל ןתינ 2001 תנשמ םלוא ,רתאל רתאמ םימוריע תכלל
.תוישפוחה וז ,שפונה רתאב יתבהאש המ .דוק סיטרכ םע קר שיבכהמ
.םוריעב ,וביבסמו רוזאב םחתמה לכב תכלל ןתינ
הרוצב ולע הביבסהו סיזאואב םיריחמה :תרוקיב םג תרתומ ףסונב
,הארנ .הדרי רתאב המרהש הארנ םיריחמה תיילע תורמלו .תיטמרד
ינוכסח הז ,םיחרואה ןעמל רתוי תושעל קשח ןיא םוקמה ילעבלש
הנועה תליחתבש ,דחוימב תממוחמ הניא היחשה תכירב ,רשאכ רתוי
.(תולעמ 16-17) רק רבכ הפוסבו
רתוי הרומש אל הינחה ...רקויב םירקבמל הלועש ףסונ ןוכסיח
רתוי וצרפנ ונאובל ומדקש תועובשה תשולשב האצותהו
אל ןכלו הרוגס הינח שי םוקמה ילעבל) .תוינוכמ -25מ
.(העיסנ העשכ) תוירשפא דרפס ןוויכל תועיסנ .(םהל תפכא
     
 
     
   
         
   
         
   
       
.קז רימת:םוגרת
רשע ארויג :בוציעו הכירע
(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved